BANNER CHI CUC VT LT copy

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Hà Nam

       Điều I. Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ
          1. Vị trí, chức năng
a) Chi cục Văn thư – Lưu trữ là tổ chức thuộc Sở Nội vụ có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu trình UBND tỉnh quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ của tỉnh; trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh và thực hiện các hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật;
b) Chi cục Văn thư – Lưu trữ chịu sự chỉ đạo quản lý tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nội vụ đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước thuộc Bộ Nội vụ.
           2. Chi cục Văn thư – Lưu trữ có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở, phương tiện, biên chế, kinh phí hoạt động do ngân sách của nhà nước cấp theo quy định; có trách nhiệm quản lý về bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản được giao; có trách nhiệm thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật và phân công của giám đốc Sở Nội vụ.
         Điều II. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm; các đề án, dự án và chương trình về văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh.
2. Giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và hướng dẫn thực hiện các chế độ, quy định về công tác văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật.
3. Giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý lưu trữ thông tin số trong các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
4. Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Danh mục tài liệu hết giá trị của Lưu trữ lịch sử của tỉnh, quyết định hủy tài liệu hết giá trị tại Lưu trữ lịch sử của tỉnh theo quy định của pháp luật.
5. Giúp Giám đốc Sở Nội vụ thẩm định Danh mục tài liệu hết giá trị cần hủy tại Lưu trữ cơ quan đối vói cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử của tỉnh; quyết định việc hủy tài liệu có thông tin trùng lặp tại Lưu trữ lịch sử của tỉnh theo quy định của pháp luật.
6. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào công tác văn thư, lưu trữ.
7. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ đối với đội ngũ công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ.
8. Kiểm tra việc thực hiện các chế độ, quy định về công tác văn thư, lưu trữ: giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyêt khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật vê văn thư, lưu trữ.
9. Thực hiện công tác báo cáo, thống kê về văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật.
10. Thực hiện nhiệm vụ của Lưu trữ lịch sử của tỉnh, gồm: Trình cấp có thẩm quyền ban hành Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu và phê duyệt Danh mục tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử của tỉnh; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu chuẩn bị tài liệu nộp lưu; thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị, thống kê, tu bổ phục chế, bảo hiểm, bảo quản, giải mật tài liệu lưu trữ lịch sử và tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật.
12. Tham mưu Giám đốc Sở Nội vụ cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề lưu trữ cho cá nhân có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.
13. Thực hiện các hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật.
           Điều III. Cơ cấu tổ chức, biên chế
1. Cơ cấu tổ chức:
- Lãnh đạo: Chi cục Văn thư – Lưu trữ có Chi cục trưởng và Phó Chi cục trưởng;
- Chi cục trưởng Chi cục Văn thư – Lưu trữ là người đứng đầu đơn vị, trực tiếp quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Chi cục trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao;
- Phó Chi cục trưởng Chi cục Văn thư – Lưu trữ là người giúp Chi cục trưởng phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Chi cục trưởng phân Công và chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công. Khi Chi cục trưởng vắng mặt, Phó chi cục trưởng được Chi cục trưởng ủy quyền điều hành các hoạt động của Chi cục;
- Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng do Giám đốc Sở Nội vụ quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định và theo quy định của pháp luật.
b) Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:
- Phòng Hành chính – Tổng hợp;
- Phòng nghiệp vụ Văn thư, Lưu trữ.
c) Đơn vị sự nghiệp:
- Trung tâm Lưu trữ lịch sử.
2. Biên chế:
Biên chế công chức và số lượng người làm việc của Chi cục Văn thư – Lưu trữ nằm trong tổng biên chế của Sở Nội vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trên cơ sở Đề án xác định vị trí việc làm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt./.

 

  Ý kiến bạn đọc

 
 
SNVHNM
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay912
  • Tháng hiện tại19,339
  • Tổng lượt truy cập114,625